Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů


1 Smluvní strany

 • 1.1 Poskytovatel
 •   Poskytovatelem je obchodní společnost Get Best s.r.o., IČO 29048362, se sídlem Wiesenthalova 959/4, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162719 (dále jen „Poskytovatel“).

 • 1.2 Uživatel

 •   Uživatelem je buďto
  •   a) fyzická osoba, která uzavře s Poskytovatelem Smlouvu (tak jak je níže definována) s cílem najít pro sebe zaměstnání a/nebo zájemce o její živnostenskou činnost (dále jen „Uchazeč“), nebo
  •   b) osoba, která uzavře s Poskytovatelem Smlouvu (tak jak je níže definována) s cílem najít pro sebe (tedy nikoliv pro třetí osobu) zaměstnance a/nebo živnostníka/y pro výkon jeho/jejich činnosti (dále jen „Inzerent“).
 • 1.2.1 Uchazeč a Inzerent jsou dále společně též označováni jako „Uživatelé“ nebo jednotlivě „Uživatel“.
 • 1.2.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Inzerentem nesmí být zejména
 •   a) agentura práce, která by uzavřela Smlouvu (tak jak je níže definována) s cílem najít zaměstnance pro jejich následné přidělení k jinému zaměstnavateli (dále jen „Agentura práce“) v režimu § 307a a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a
 •   b) osoba, která hledá zaměstnance a/nebo živnostníka/y pro výkon jeho/jejich činnosti pro třetí osobu.

2 Všeobecná ustanovení

 • 2.1 Tyto obchodní podmínky a ochrana osobních údajů (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran, a to ve svém aktuálním znění, které se nachází na webových stránkách Poskytovatele. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy (tak jak je níže definována) mezi Uživatelem a Poskytovatelem.
 • 2.2 Součástí Smlouvy je také Souhlas s použitím souborů cookie.
 • 2.3 Aniž jsou dotčena ustanovení Podmínek, řídí se právní vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
 • 2.4 To, co platí pro Uživatele, platí obdobně tam, kde to smysl ustanovení umožňuje, i pro další osoby, které mají přístup do webové aplikace Dobrý šéf dostupné na adrese https://dobrysef.cz (dále jen „Aplikace“), ale které neuzavřely s Poskytovatelem Smlouvu (tak jak je níže definována). Takové osoby jsou dále označovány jako „Návštěvníci Aplikace“.
 • 2.5 Aniž je dotčen bod 3.3 Podmínek, souhlas s Podmínkami je udělen samotným používáním Aplikace.

3 Uzavření a předmět Smlouvy

 • 3.1 Před odesláním odpovědi na Nabídku (jak je níže definována) nebo před dokončením registrace je Návštěvník Aplikace povinen seznámit se se zněním Podmínek.
 • 3.2 Odesláním odpovědi na Nabídku (jak je níže definována) nebo založením uživatelského účtu (dále také „registrace“) je mezi Uživatelem a Poskytovatelem uzavřena smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavřena tím jednáním, které se uskuteční první. Údaje o uzavření smlouvy jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím uživatelského účtu.
 • 3.2.1 Smlouva je také uzavřena, pokud Poskytovatel odblokuje nebo obnoví účet Uživatele a ten začne Aplikaci užívat.
 • 3.3 Uzavřením Smlouvy Uživatel vyjadřuje souhlas se zněním Podmínek a se Souhlasem s použitím souborů cookie.
 • 3.4 Poskytovatel si vyhrazuje všechna svá práva k duševnímu vlastnictví v prostředí Aplikace a Služeb. Tato práva zůstávají netknutá.
 • 3.5 Předmětem smlouvy jsou placené i neplacené služby poskytované Poskytovatelem na žádost Uživatele prostřednictvím Aplikace (dále jen „Služby“ nebo jednotlivě „Služba“). Cena jednotlivých Služeb (dále jen „Ceny“ nebo jednotlivě „Cena“) je stanovena přímo v Aplikaci. Službami jsou zejména:

  • a) Aplikace Dobrý šéf
  •   Touto službou se myslí přístup Uživatelů do Aplikace a možnost pohybovat se v jejím rozhraní. Jde o bezplatnou službu. Uživatel může tuto Službu využívat za účelem
   • i) hledání zaměstnání a/nebo zájemců o jeho činnost v případě Uchazeče, nebo
   • ii) zveřejnění své nabídky pracovních míst a/nebo hledané činnosti (dále jen „Nabídka“) a/nebo za účelem cíleného hledání vhodného Uchazeče skrze databázi Poskytovatele (dále jen „Představení“) v případě Inzerenta.
  • b) Nabídka
  •   Registrovaný Inzerent má možnost v Aplikaci vytvořit a zveřejnit Nabídku. Zveřejnění Nabídky trvá třicet dní, ale může být Inzerentem zkráceno (tím nejsou dotčena práva Poskytovatele podle kapitoly 6 Podmínek). Uchazeči mají možnost na zveřejněnou nabídku odpovídat a Inzerent platí Poskytovateli za každou odpověď, kterou obdrží, a to až do celkového počtu dvaceti odpovědí. Cena za jednu odpověď je určena v Aplikaci.
  •   Pokud Uchazeč odpoví na Nabídku, pak má Inzerent přístup k jeho údajům a životopisu, pokud jsou k dispozici.
  •   Inzerent musí tvořit Nabídku v souladu s pravidly uvedenými v bodě 5.3 Podmínek.
  • c) Představení
  •   V případě, že má Inzerent zájem o Uchazeče, který ale neodpověděl na jeho Nabídku (a tedy Inzerent nemá přístup ke všem potřebným údajům), může Inzerent využít služby Představení.
  •   Představení je jednorázovou Službou, kterou Inzerent zpřístupní údaje a životopis, pokud jsou k dispozici, Uchazeče, který neodpověděl na jeho Nabídku. Cena Představení je určena v Aplikaci.
 •   V Aplikaci mohou být nabízeny i další Služby a balíčky Služeb.

 • 3.6 K užívání Aplikace je třeba připojení k internetu.

 • 3.7 Pokud Uživatel nahraje a/nebo vytvoří obsah v Aplikaci, uděluje tím Poskytovateli nevýhradní, bezplatnou a celosvětovou licenci k tomuto obsahu. Tato licence není dále licencovatelná. Uživatel tak dává Poskytovateli právo ukládat, kopírovat a sdílet tento obsah.

4 Práva a povinnost Uživatele

 • 4.1 Uživatel (a pro nespornost se upřesňuje, že i Návštěvník Aplikace) má povinnost seznámit se s účinnými Podmínkami a jednat v souladu s nimi.
 • 4.2 Aniž jsou dotčena práva Poskytovatele v kapitole 6 Podmínek, Uživatel má právo na přístup do Aplikace.
 • 4.3 Uživatel se musí chovat a vyjadřovat v souladu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a zákonem. To platí i pro obsah, který Uživatel nahrává a/nebo vytváří.
 • 4.4 Uživatel musí s jinými Uživateli jednat s patřičnou úctou.
 • 4.5 Uživatel musí uvádět pravdivé a aktuální údaje.
 • 4.6 Uživatel nesmí sdílet svůj účet a/nebo přístupové údaje k němu s dalšími osobami. Uživatel rovněž nesmí zprostředkovávat přístup do Aplikace dalším osobám.
 • 4.7 Uživatel nesmí zřídit více než jeden uživatelský účet.
 • 4.8 Uživatel má právo svůj uživatelský účet kdykoli smazat. Smazání uživatelského účtu nese důsledky podle bodu 8.4 Podmínek.

5 Zvláštní povinnosti Inzerentů

 • 5.1 Inzerent má povinnost při registraci uvést e-mailovou adresu s vlastní doménou, a tedy ne e-mailovou adresu volně přístupnou k registraci (tzv. freemail) jako jsou například [email protected], [email protected] apod. Na tuto povinnost je Inzerent upozorněn při vyžádání e-mailové adresy Poskytovatelem.
 • 5.2 Inzerent má povinnost reagovat na odpovědi Uchazečů bez zbytečného prodlení a musí je řádně informovat o následném postupu výběrového řízení.
 • 5.3 Inzerent má povinnost tvořit Nabídky v souladu s následujícími pravidly.
  • a) V názvu pracovní pozice je zakázáno používat velká písmena.
  • b) Název pracovní pozice nesmí být genderově, rasově a jinak diskriminační, pokud nejde o pracovní pozici, u níž to zákon z její povahy umožňuje (např. herec pro konkrétní roli).
  • c) Nabídka nesmí obsahovat externí odkazy a kontaktní údaje.
  • d) Inzerent nesmí vkládat obsah, který by mohl způsobit změnu zdrojového kódu a/nebo změnu Aplikace. Tím je myšleno především použití skriptů a html tagů.
  • e) Po zveřejnění je možné znění Nabídky měnit, ale nesmí dojít ke změně oboru.
 • 5.4 Inzerent nesmí dále šířit osobní údaje, které mu jsou poskytnuty, coby příjemci, za účelem podle bodu 9.1 písm. a) Podmínek. Z porušení této povinnosti plyne Inzerentovi povinnost zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč a náhradu škody.
 • 5.5 Inzerent nesmí zveřejnit Nabídku za účelem agenturního zaměstnávání ve smyslu Zákoníku práce a/nebo za účelem nalezení vhodných Uchazečů pro třetí osobu. Z porušení této povinnosti plyne takovému Inzerentovi povinnost zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč a náhradu škody.

6 Práva a povinnosti Poskytovatele

 • 6.1 Poskytovatel má právo na úpravu nebo přímo výmaz obsahu, který Uživatel nahraje a/nebo vytvoří, pokud Uživatel porušil některou ze svých povinností v kapitolách 4 a 5 Podmínek.
 • 6.2 Zanikl-li závazek ze Smlouvy, má Poskytovatel právo na
  • a) zablokování účtu Uživatele a/nebo
  • b) smazání veškerého obsahu, které tento Uživatel nahrál a/nebo vytvořil, včetně samotného uživatelského účtu.
 • 6.3 Poskytovatel má právo odmítnout vytvoření uživatelského účtu.
 • 6.4 Poskytovatel má právo k používání osobních údajů Uživatele za účelem realizace smyslu smluvního vztahu. To znamená především oprávnění Poskytovatele předávat osobní údaje Uchazečů Inzerentům. Bližší informace jsou upraveny v kapitole 9 Podmínek (Ujednání o zpracování a ochraně osobních údajů).
 • 6.5 Poskytovatel může měnit, zastavit nebo ukončit jakoukoli z nabízených Služeb.
 • 6.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit Uživatele v používání Služeb.

7 Platby

 • 7.1 Poskytovatel akceptuje následující platební metody:
  • a) platbu bankovním převodem nebo
  • b) platbu platební kartou pomocí platební brány, na kterou bude Uživatel odkázán Aplikací.
 • 7.2 Fakturace je prováděna zpětně za předchozí fakturační období. V případě platby za odpovědi Uchazečů v rámci Nabídky je fakturováno (a) k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončilo zveřejnění Nabídky, nebo, (b) pokud je zveřejnění předčasně zrušeno, k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém by zveřejnění Nabídky skončilo, kdyby nebylo zrušeno.
 • 7.2.1 Fakturovaná pohledávka se stává splatnou uplynutím lhůty 14 dnů od doručení faktury Uživateli.
 • 7.2.2 Faktura se považuje za doručenou dnem odeslání faktury na e-mailovou adresu, kterou k tomuto účelu určí Uživatel v Aplikaci. Faktura bude pro Uživatele dostupná i v Aplikaci.
 • 7.3 Veškeré platby za Služby jsou považovány za zaplacené připsáním příslušné částky na účet Poskytovatele.
 • 7.4 Za Služby může Uživatel platit i virtuálním platidlem v rámci Aplikace (dále jen „Kredit“), které je možné nabýt zakoupením přímo v Aplikaci nebo za podmínek v bodě 7.5 Podmínek. Platnost Kreditu je 1 rok od jeho nabytí Uživatelem a jeho zůstatek není možné směnit zpět za peníze.
 • 7.5 Strany souhlasí, že pokud Poskytovatel obdrží od Uživatele více, než kolik tvoří Cena nebo zlevněná Cena Služby, bude to bráno za zakoupení Kreditu v hodnotě přeplatku. Pokud se plátce ozve a požádá o vrácení přeplatku do 30 dnů od zaplacení, budou mu peníze vráceny na účet, ze kterého byly odeslány. Toto ujednání je považováno za právní důvod pro účely § 2991 a násl. Občanského zákoníku.
 • 7.6 Jiné platební podmínky mohou být sjednány individuálně.

8 Zánik závazku ze Smlouvy

 • 8.1 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
 • 8.2 Uživatel má právo vypovědět závazek ze Smlouvy bez výpovědní doby kdykoli a bez udání důvodu. Uživateli nevzniká nárok na vrácení peněz.
 • 8.3 Poskytovatel má právo vypovědět závazek ze Smlouvy bez výpovědní doby, pokud
  • a) Uživatel hrubě a/nebo opakovaně poruší některou z povinností v kapitolách 4 a 5 Podmínek,
  • b) osoba, která si založila účet a/nebo odpověděla na Nabídku, nespadá pod vymezení Uživatele podle bodu 1.2 Podmínek,
  • c) účet byl založen někým, jehož účet byl v minulosti zablokován nebo smazán Poskytovatelem, nebo
  • d) Uživatel nebyl aktivní déle než 5 let.
 •   Posouzení hrubosti leží na Poskytovateli. Uživateli nevzniká nárok na vrácení peněz.
 • 8.4 Smazání účtu je jednostranné právní jednání, se kterým strany nesporně spojují výpověď závazku ze Smlouvy. Výpověď je tedy takovým jednáním účinná. Pokud má jedna ze Smluvních stran právo závazek vypovědět, může tak učinit smazáním účtu Uživatele, jehož závazek s Poskytovatelem má být rozvázán. To platí i pro zablokování účtu Poskytovatelem.
 • 8.5 Zánikem závazku nejsou dotčeny nároky a pohledávky, které Poskytovateli vznikly za trvání závazku.

9 Ujednání o zpracování a ochraně osobních údajů

 • 9.1 Informace, které jsou v této kapitole směřovány Uživateli a/nebo Uchazeči, jsou směřovány i Návštěvníkovi Aplikace, který sice neuzavřel Smlouvu s Poskytovatelem, ale má přístup do Aplikace a v rámci jeho aktivity od něj Poskytovatel může vyžadovat osobní údaje ke zpracování.
 • 9.2 Poskytovatel a Uživatel uzavřeli Smlouvu. V rámci vzniklého právního vztahu bude Poskytovatel zpracovávat osobní údaje Uživatele za následujícími účely.

  • a) Realizace smluvního vztahu
  •   Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že Uživatel s poskytnutím svých údajů nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít – jde tedy o povinné zpracování. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány a uchovávány Uživatelovy identifikační údaje uvedené ve Smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace služeb, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena, informace o kvalifikaci a předchozích zaměstnáních Uchazeče, údaje obsažené v životopisu Uchazeče apod.). Tento rozsah osobních údajů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s Uživatelem.
  • Smyslem závazku mezi Poskytovatelem a Uživatelem je zprostředkování kontaktu a/nebo párování mezi Uchazeči a Inzerenty – pro tuto činnost je nutné předávat Inzerentům osobní údaje Uchazečů, a to i údaje kontaktní.

  • b) Marketingové využití údajů

  •   Poskytovatel je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo Uživatele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již Uživateli poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany Uživatele.
  •   Uživatel souhlasí nebo nesouhlasí se zpracováním svých dalších osobních údajů, které Poskytovatel v průběhu smluvního vztahu získá (např. nákupní zvyklosti Uživatele), za účelem adresného nabízení služeb. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

  • c) Účetní účely

  •   Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje za účelem řádného vedení svého účetnictví.

  • d) Statistické účely

  •   Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje za účelem
   • i) zjišťování návštěvnosti své webové stránky,
   • ii) monitoringu počtu zhlédnutí jednotlivých prvků Aplikace,
   • iii) monitoring času stráveného Uživateli v Aplikaci a
   • iv) zjišťování typu zařízení, ze kterého se Uživatelé připojují do Aplikace.
  • Veškeré zpracování pro statistické účely je anonymizované.
 • 9.3 Uzavřením Smlouvy dává Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely v bodě 9.2 písm. c) a d).
 • 9.4 Aniž je dotčeno ustanovení 9.2 písm. a), poskytovatel osobní údaje Uživatele předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).
 • 9.5 Uživatel má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná Zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy. Uživatel má zejména právo:
  • a) požadovat po Poskytovateli informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, případně o kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji,
  • b) požadovat po Poskytovateli informaci o příjemci, případně kategoriích příjemců. Příjemcem se rozumí subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny,
  • c) požadovat po Poskytovateli přístup k jeho osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • d) požadovat po Poskytovateli výmaz jeho osobních údajů,
  • e) požadovat po Poskytovateli všechny zpracovávané informace ve strukturovaném formátu,
  • f) vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Poskytovatele nebo námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu,
  • g) požadovat po Poskytovateli vysvětlení a případné odstranění protiprávního stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo výmazem osobních údajů), pokud má za to, že Poskytovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem,
  • h) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud má za to, že jeho práva byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů Poskytovatelem.
 •   Je-li žádost podaná Uživatelem zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může Poskytovatel uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím informace nebo s učiněním požadovaného úkonu. V krajním případě může žádost odmítnout.
 • 9.6 Uchování a zpracování osobních údajů Uživatele bude prováděno po dobu trvání závazku ze Smlouvy a dále po dobu 10 let od zániku závazku, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

10 Závěrečná ustanovení

 • 10.1 Poskytovatel není nijak odpovědný
  • a) za obsah stránek, na které může být v Aplikaci odkazováno hypertextovým odkazem,
  • b) za majetkové či nemajetkové újmy vzniklé z užívání Aplikace nebo z nemožnosti užívat Aplikaci,
  • c) za obsah přenášených informací v Aplikaci, pokud je sám neiniciuje, a
  • d) za obsah uložených informací a/nebo za protiprávní jednání Uživatele, pokud se o těchto skutečnostech nedozvěděl nahlášením dalšími Uživateli nebo pokud se o nich dozvěděl a učinil potřebné kroky k nápravě.
 • 10.2 Adresa pro doručování Poskytovateli je shodná se sídlem Poskytovatele v kapitole 1 Podmínek.
 • 10.3 Smlouva, závazek z ní plynoucí a tyto Podmínky se řídí právem České republiky. V případě sporu je dána výlučná příslušnost soudů České republiky.
 • 10.4 Poskytovatel má právo kdykoliv Podmínky změnit. Na změny v Podmínkách bude Uživatel upozorněn Poskytovatelem skrze Aplikaci a zároveň Poskytovatel zveřejní nové znění Podmínek na svých webových stránkách. Uživatel je oprávněn, v případě, že nebude souhlasit se změnou Podmínek, vypovědět závazek, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byly změny Podmínek či ceníku zveřejněny. V případě, že Uživatel nevypoví závazek, počínaje 15. dnem od zmíněného zveřejnění na webových stránkách Poskytovatele, se závazek vyplývající ze Smlouvy nadále řídí takovými novými Podmínkami.
 • 10.5 V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost nebo účinnost dalších ustanovení Podmínek nebo Smlouvy.
 • 10.6 Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 1.5.2020