Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů


1 Smluvní strany

 • 1.1 Poskytovatel
 •   Poskytovatelem je obchodní společnost Get Best s.r.o., IČO 29048362, se sídlem Wiesenthalova 959/4, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162719 (dále jen „Poskytovatel“).

 • 1.2 Uživatel

 •   Uživatelem je fyzická osoba, která
  •   a) uzavře s Poskytovatelem Smlouvu (tak jak je níže definována) s cílem najít pro sebe zaměstnání a/nebo zájemce o její živnostenskou činnost a která alternativně (i) dovršila patnáct let a dokončila základní školní docházku, nebo (ii) dovršila osmnáct let (dále jen „Uchazeč“), nebo fyzická osoba, která
  •   b) je plně svéprávná a uzavře s Poskytovatelem Smlouvu (tak jak je níže definována) s cílem najít pro sebe nebo pro svého zaměstnavatele zaměstnance a/nebo živnostníka/y pro výkon jeho/jejich činnosti (dále jen „Inzerent“).
 • 1.2.1 Uchazeč a Inzerent jsou dále společně též označováni jako „Uživatelé“ nebo jednotlivě „Uživatel“.
 • 1.2.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Inzerentem nesmí být zejména
 •   a) osoba, která hledá zaměstnance pro jejich následné přidělení k jinému zaměstnavateli (dále jen „Agenturní zaměstnávání“) v režimu § 307a a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“),
 •   b) osoba, která hledá zaměstnance a/nebo živnostníka/y pro výkon jeho/jejich činnosti, pro jinou třetí osobu, než je její zaměstnavatel, a
 •   c) právnická osoba – Uživateli mohou být jen fyzické osoby, které pak pro svého zaměstnavatele mohou vytvořit Firemní profil (tak jak je níže definován) a pod tímto profilem se sdružit.

2 Všeobecná ustanovení

 • 2.1 Tyto obchodní podmínky a ochrana osobních údajů (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran, a to ve svém aktuálním znění, které se nachází na webových stránkách Poskytovatele. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy (tak jak je níže definována) mezi Uživatelem a Poskytovatelem.
 • 2.2 Součástí Smlouvy je také Souhlas s použitím souborů cookie.
 • 2.3 Aniž jsou dotčena ustanovení Podmínek, řídí se právní vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
 • 2.4 To, co platí pro Uživatele, platí obdobně tam, kde to smysl ustanovení umožňuje, i pro další osoby, které mají přístup do webové aplikace Dobrý šéf.cz dostupné na adrese https://dobrysef.cz (dále jen „Aplikace“), ale které neuzavřely s Poskytovatelem Smlouvu (tak jak je níže definována). Takové osoby jsou dále označovány jako „Návštěvníci Aplikace“.
 • 2.5 Aniž je dotčen bod 3.3 Podmínek, souhlas s Podmínkami je udělen samotným používáním Aplikace.
 • 2.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pojem „zaměstnavatel“ je třeba vykládat ve smyslu Zákoníku práce.

3 Uzavření a předmět Smlouvy

 • 3.1 Před odesláním odpovědi na Nabídku (jak je níže definována) nebo před dokončením registrace je Návštěvník Aplikace povinen seznámit se se zněním Podmínek.
 • 3.2 Odesláním odpovědi na Nabídku (jak je níže definována) nebo založením uživatelského účtu (dále také „registrace“) je mezi Uživatelem a Poskytovatelem uzavřena smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavřena tím jednáním, které se uskuteční první. Údaje o uzavření smlouvy jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím uživatelského účtu.
 • 3.2.1 Smlouva je také uzavřena, pokud Poskytovatel odblokuje nebo obnoví účet Uživatele a ten začne Aplikaci užívat.
 • 3.3 Uzavřením Smlouvy Uživatel vyjadřuje souhlas se zněním Podmínek a se Souhlasem s použitím souborů cookie.
 • 3.4 Poskytovatel si vyhrazuje všechna svá práva k duševnímu vlastnictví v prostředí Aplikace a Služeb. Tato práva zůstávají netknutá.
 • 3.5 Předmětem smlouvy jsou placené i neplacené služby poskytované Poskytovatelem na žádost Uživatele prostřednictvím Aplikace (dále jen „Služby“ nebo jednotlivě „Služba“). Cena jednotlivých Služeb (dále jen „Ceny“ nebo jednotlivě „Cena“) je stanovena přímo v Aplikaci. Službami jsou zejména:

  • a) Aplikace Dobrý šéf.cz
  •   Touto službou se myslí přístup Uživatelů do Aplikace a možnost pohybovat se v jejím rozhraní. Jde o bezplatnou službu. Uživatel může tuto Službu využívat za účelem
   • i) hledání zaměstnání a/nebo zájemců o jeho činnost v případě Uchazeče, nebo
   • ii) zveřejnění své nabídky pracovních míst a/nebo hledané činnosti (dále jen „Nabídka“) a/nebo za účelem cíleného hledání vhodného Uchazeče skrze databázi Poskytovatele (dále jen „Představení“) v případě Inzerenta.
  • b) Firemní profil
  •   Inzerent může vytvořit Firemní profil, do kterého může zvát další Inzerenty, aby mohli společně hledat zaměstnance a/nebo živnostníky pro jejich společného zaměstnavatele. Jde o bezplatnou službu.
  • c) Nabídka
  •   Registrovaný Inzerent má možnost v Aplikaci vytvořit a zveřejnit Nabídku. Uchazeči mají možnost na zveřejněnou Nabídku odpovídat a Inzerent platí Poskytovateli za každou odpověď, kterou obdrží, a to až do celkového počtu dvaceti odpovědí. Cena za jednu odpověď je určena v Aplikaci.
  •   Zveřejnění Nabídky trvá třicet dní, ale může být Inzerentem přerušeno, aniž by se zastavil běh doby zveřejnění (dále jen „Expirační doba“). Přerušením nejsou dotčena práva Poskytovatele podle kapitoly 6 Podmínek. Přerušení zveřejnění lze vzít zpět kdykoli během Expirační doby a Nabídku tak znovu zpřístupnit dalším Uživatelům. Pokud Inzerent vezme přerušení zveřejnění zpět, není to považováno za zveřejnění nové Nabídky. Přerušení zveřejnění Nabídky může mít dopady na její Propagaci podle písmene c) tohoto bodu.
  •   Po uplynutí Expirační doby je možné Nabídku znovu zveřejnit. Takové opětovné zveřejnění Nabídky je považováno za zveřejnění nové Nabídky.
  •   Pozice, která je v Nabídce nabízena, musí být zamýšlena pro dlouhodobou spolupráci a Poskytovatel si vyhrazuje, že nesmí být inzerovány (i) sezónní a jinak charakteristicky dočasné či dokonce jednorázové práce a že nesmí být inzerovány (ii) tzv. domácí práce, které spočívají v nenáročné činnosti typu plnění obálek tiskovinami, kompletace kuličkových per, opisování textu podle předlohy apod. a že nesmí být inzerovány (iii) pozice pro výkon práce erotického charakteru či jakékoli práce v pornografickém a jinak erotickém průmyslu. Strany souhlasí, že pokud bude sporné, zda pozice spadá pod některou z uvedených kategorií, leží posouzení této sporné skutečnosti na Poskytovateli.
  •   Součástí Nabídky je i zasílání statistiky zhlédnutí na e-mailovou adresu Inzerenta. Statistika je zasílána jednou týdně a její odběr může Inzerent kdykoli zrušit v Aplikaci.
  •   Pokud Uchazeč odpoví na Nabídku, pak má Inzerent přístup k jeho údajům a životopisu, pokud jsou k dispozici.
  •   Inzerent musí tvořit Nabídku v souladu s pravidly uvedenými v bodě 5.3 Podmínek.
  • d) Propagace
  •   Inzerent má při tvorbě Nabídky možnost zažádat o Službu Propagace, která spočívá v šíření Nabídky i mimo Aplikaci formou internetové reklamy. Cenu Propagace buď určí sám Inzerent v Aplikaci, anebo ho Poskytovatel v reakci na žádost o Propagaci kontaktuje a společně Cenu sjednají. Cena je tvořena odměnou Poskytovateli (dále jen „Provize“) a rozpočtem pro šíření reklamy (dále jen „Reklamní rozpočet“) – při určení Ceny bude Inzerentovi zpřístupněna informace o výši každé ze zmíněných složek.
  •   Propagace trvá po dobu Expirační doby Nabídky, pro kterou byla sjednána. Na přerušení Propagace se obdobně použijí pravidla pro přerušení zveřejnění Nabídky podle písmene b) tohoto bodu – to platí i pro zpětvzetí přerušení. Přerušením zveřejnění Nabídky je přerušena i její Propagace, naopak zpětvzetím přerušení zveřejnění Nabídky je vzato zpět i přerušení Propagace.
  •   Není možné, aby byla vykonávána Propagace k Nabídce, jejíž zveřejnění bylo přerušeno, a Inzerent to po Poskytovateli nemůže žádat. Pokud Inzerent znemožní poskytovat Propagaci, nevzniká mu právo na vrácení peněz.
  •   Možnost využití Služby Propagace může být Inzerentovi nabídnuta i po vytvoření Nabídky.
  • e) Představení
  •   V případě, že má Inzerent zájem o Uchazeče, který ale neodpověděl na jeho Nabídku (a tedy Inzerent nemá přístup ke všem potřebným údajům), může Inzerent využít služby Představení.
  •   Představení je jednorázovou Službou, kterou Inzerent zpřístupní údaje a životopis, pokud jsou k dispozici, Uchazeče, který neodpověděl na jeho Nabídku. Cena Představení je určena v Aplikaci.
  •   Poskytovatel může Inzerentu navrhovat vhodné a jím vybrané Uchazeče k realizaci služby Představení. Přistoupí-li Inzerent k Představení doporučeného Uchazeče, aplikuje se jiná Cena podle Aplikace.
 •   V Aplikaci mohou být nabízeny i další Služby a balíčky Služeb.

 • 3.6 K užívání Aplikace je třeba připojení k internetu.

 • 3.7 Pokud Uživatel nahraje a/nebo vytvoří obsah v Aplikaci, uděluje tím Poskytovateli nevýhradní, bezplatnou a celosvětovou licenci k tomuto obsahu. Tato licence není dále licencovatelná. Uživatel tak dává Poskytovateli právo ukládat, kopírovat a sdílet tento obsah. Tím nejsou dotčena práva třetích osob.

4 Práva a povinnosti Uživatele

 • 4.1 Uživatel (a pro nespornost se upřesňuje, že i Návštěvník Aplikace) má povinnost seznámit se s účinnými Podmínkami a jednat v souladu s nimi.
 • 4.2 Aniž jsou dotčena práva Poskytovatele v kapitole 6 Podmínek, Uživatel má právo na přístup do Aplikace.
 • 4.3 Uživatel se musí chovat a vyjadřovat vážně, důstojně, v souladu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a zákonem. To platí i pro obsah, který Uživatel nahrává a/nebo vytváří.
 • 4.3.1 Uživatel se musí zejména zdržet nekalosoutěžního jednání (klamavá a srovnávací reklama, parazitování na pověsti apod.) a musí respektovat práva třetích osob k jejich průmyslovému vlastnictví (ochranné známky, užitné vzory apod.) a jejich autorská práva.
 • 4.4 Uživatel musí s jinými Uživateli jednat s patřičnou úctou.
 • 4.5 Uživatel musí uvádět pravdivé a aktuální údaje.
 • 4.6 Uživatel nesmí sdílet svůj účet a/nebo přístupové údaje k němu s dalšími osobami. Uživatel rovněž nesmí zprostředkovávat přístup do Aplikace dalším osobám.
 • 4.7 Uživatel nesmí zřídit více než jeden uživatelský účet.
 • 4.8 Uživatel má právo svůj uživatelský účet kdykoli smazat. Smazání uživatelského účtu nese důsledky podle bodu 8.4 Podmínek.
 • 4.9 Uživatel musí používat Služby za jejich zamýšleným účelem podle bodu 3.5 Podmínek. Zejména pro Nabídku se pro vyloučení pochybností uvádí, že účelem této Služby je hledání vhodných Uchazečů pro inzerovanou pracovní pozici.

5 Zvláštní povinnosti Inzerentů

 • 5.1 Inzerent má povinnost při registraci uvést e-mailovou adresu
 •   a) s vlastní doménou, a tedy ne e-mailovou adresu volně přístupnou k registraci (tzv. freemail) jako jsou například [email protected], [email protected] apod. a zároveň musí jít o e-mailovou adresu
 •   b) vázanou na osobu Inzerenta s tím, že tato vazba musí být zřejmá, a tedy není možné kupříkladu použít adresy [email protected], ale je možné použít adresy [email protected].
 • 5.2 Inzerent má povinnost reagovat na odpovědi Uchazečů bez zbytečného prodlení a musí je řádně informovat o následném postupu výběrového řízení.
 • 5.3 Inzerent má povinnost tvořit Nabídku v souladu s obecnými povinnostmi Uživatele podle kapitoly 4 Podmínek a zároveň tak, aby
  • a) v názvu pracovní pozice nebylo použito velké písmeno,
  • b) název pracovní pozice nebyl genderově, rasově a jinak diskriminační, pokud nejde o pracovní pozici, u níž to zákon z její povahy umožňuje (např. herec pro konkrétní roli),
  • c) v ní nebyly obsaženy žádné externí odkazy a/nebo kontaktní údaje,
  • d) v ní nebyla inzerována pozice, která by byla v rozporu s bodem 3.5 písm. c) Podmínek,
  • e) po jejím zveřejnění nedošlo ke změně oboru, byť jiný obsah je možné měnit, a aby
  • f) neobsahovala obsah, který by mohl způsobit změnu zdrojového kódu a/nebo změnu Aplikace – tím je myšleno především použití skriptů a html tagů.
 • 5.4 Inzerent nesmí dále šířit osobní údaje, které mu jsou poskytnuty, coby příjemci, za účelem podle bodu 9.1 písm. a) Podmínek. Z porušení této povinnosti plyne Inzerentovi povinnost zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč a náhradu škody.
 • 5.5 Inzerent nesmí zveřejnit Nabídku za účelem Agenturního zaměstnávání a/nebo za účelem nalezení vhodných Uchazečů pro jinou třetí osobu, než je jeho zaměstnavatel. Za každé porušení této povinnosti plyne takovému Inzerentovi povinnost zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč a náhradu škody.

6 Práva a povinnosti Poskytovatele

 • 6.1 Poskytovatel má právo na úpravu nebo přímo výmaz obsahu, který Uživatel nahraje a/nebo vytvoří, pokud Uživatel porušil některou ze svých povinností v kapitolách 4 a 5 Podmínek.
 • 6.2 Zanikl-li závazek ze Smlouvy, má Poskytovatel právo na
  • a) zablokování účtu Uživatele a/nebo
  • b) smazání veškerého obsahu, které tento Uživatel nahrál a/nebo vytvořil, včetně samotného uživatelského účtu.
 • 6.3 Poskytovatel má právo odmítnout vytvoření uživatelského účtu.
 • 6.4 Poskytovatel má právo k používání osobních údajů Uživatele za účelem realizace smyslu smluvního vztahu. To znamená především oprávnění Poskytovatele předávat osobní údaje Uchazečů Inzerentům. Bližší informace jsou upraveny v kapitole 9 Podmínek (Ujednání o zpracování a ochraně osobních údajů).
 • 6.5 Poskytovatel může měnit, zastavit nebo ukončit jakoukoli z nabízených Služeb.
 • 6.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit Uživatele v používání Služeb.

7 Platby

 • 7.1 Poskytovatel akceptuje následující platební metody:
  • a) platbu bankovním převodem nebo
  • b) platbu platební kartou pomocí platební brány, na kterou bude Uživatel odkázán Aplikací.
 • 7.2 Fakturace je prováděna zpětně za předchozí fakturační období. V případě platby za odpovědi Uchazečů v rámci Nabídky je fakturováno (a) k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončilo zveřejnění Nabídky, nebo, (b) pokud je zveřejnění předčasně zrušeno, k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém by zveřejnění Nabídky skončilo, kdyby nebylo zrušeno.
 • 7.2.1 Fakturovaná pohledávka se stává splatnou uplynutím doby 14 dnů od zpřístupnění faktury Uživateli.
 • 7.2.2 Faktura je Uživateli zpřístupněna (a) odesláním faktury na e-mailovou adresu, kterou k tomuto účelu určí Uživatel v Aplikaci, a také mu je zpřístupněna (b) přímo v Aplikaci.
 • 7.3 Veškeré platby za Služby jsou považovány za zaplacené připsáním příslušné částky na účet Poskytovatele.
 • 7.4 Za Služby může Uživatel platit i virtuálním platidlem v rámci Aplikace (dále jen „Kredit“), které je možné nabýt zakoupením přímo v Aplikaci nebo za podmínek v bodě 7.5 Podmínek. Platnost Kreditu je 1 rok od jeho nabytí Uživatelem a jeho zůstatek není možné směnit zpět za peníze.
 • 7.4.1 Cena a hodnota jednoho Kreditu je 1 Kč. Cena a hodnota jedné setiny z jednoho Kreditu je 1 haléř.
 • 7.5 Uživatel je oprávněn Kredit zakoupit také tím, že při jakékoli platbě Poskytovateli zaplatí více, než kolik tvoří Cena nebo zlevněná Cena Služby, za kterou platí (dále jen „Přeplatek“). Hodnota takto zakoupeného Kreditu odpovídá hodnotě Přeplatku podle bodu 7.4.1 Podmínek.
 • 7.6 Jiné platební podmínky mohou být sjednány individuálně.

8 Zánik závazku ze Smlouvy

 • 8.1 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
 • 8.2 Uživatel má právo vypovědět závazek ze Smlouvy bez výpovědní doby kdykoli a bez udání důvodu. Uživateli nevzniká nárok na vrácení peněz.
 • 8.3 Poskytovatel má právo vypovědět závazek ze Smlouvy bez výpovědní doby, pokud
  • a) Uživatel hrubě a/nebo opakovaně poruší některou z povinností v kapitolách 4 a 5 Podmínek,
  • b) osoba, která si založila účet a/nebo odpověděla na Nabídku, nespadá pod vymezení Uživatele podle bodu 1.2 Podmínek (to platí i v případě, že je účet určený pro Inzerenty založen Uchazečem a naopak),
  • c) účet byl založen někým, jehož účet byl v minulosti zablokován nebo smazán Poskytovatelem, nebo
  • d) Uživatel nebyl aktivní déle než 5 let.
 •   Posouzení hrubosti leží na Poskytovateli. Uživateli nevzniká nárok na vrácení peněz.
 • 8.4 Smazání účtu je jednostranné právní jednání, se kterým strany nesporně spojují výpověď závazku ze Smlouvy. Výpověď je tedy takovým jednáním účinná. Pokud má jedna ze Smluvních stran právo závazek vypovědět, může tak učinit smazáním účtu Uživatele, jehož závazek s Poskytovatelem má být rozvázán. To platí i pro zablokování účtu Poskytovatelem.
 • 8.5 Zánikem závazku nejsou dotčeny nároky a pohledávky, které Poskytovateli vznikly za trvání závazku.

9 Ujednání o zpracování a ochraně osobních údajů

 • 9.1 Informace, které jsou v této kapitole směřovány Uživateli a/nebo Uchazeči, jsou směřovány i Návštěvníkovi Aplikace, který sice neuzavřel Smlouvu s Poskytovatelem, ale má přístup do Aplikace a v rámci jeho aktivity od něj Poskytovatel může vyžadovat osobní údaje ke zpracování.
 • 9.2 Poskytovatel a Uživatel uzavřeli Smlouvu. V rámci vzniklého právního vztahu bude Poskytovatel zpracovávat osobní údaje Uživatele za následujícími účely.

  • a) Realizace smluvního vztahu
  •   Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že Uživatel s poskytnutím svých údajů nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít – jde tedy o povinné zpracování. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány a uchovávány Uživatelovy identifikační údaje uvedené ve Smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace služeb, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena, informace o kvalifikaci a předchozích zaměstnáních Uchazeče, údaje obsažené v životopisu Uchazeče apod.). Tento rozsah osobních údajů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s Uživatelem.
  • Smyslem závazku mezi Poskytovatelem a Uživatelem je zprostředkování kontaktu a/nebo párování mezi Uchazeči a Inzerenty – pro tuto činnost je nutné předávat Inzerentům osobní údaje Uchazečů, a to i údaje kontaktní. Pro realizaci zmíněné činnosti dochází při zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, za účelem posouzení vhodnosti Uchazeče pro Inzerenta a naopak.

  • b) Marketingové využití údajů

  •   Poskytovatel je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo Uživatele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již Uživateli poskytl. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany Uživatele.
  •   Uživatel při uzavření Smlouvy udělí nebo neudělí souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření Smlouvy. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

  • c) Účetní účely

  •   Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje za účelem řádného vedení svého účetnictví.

  • d) Statistické účely

  •   Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje za účelem
   • i) zjišťování návštěvnosti své webové stránky,
   • ii) monitoringu počtu zhlédnutí jednotlivých prvků Aplikace,
   • iii) monitoring času stráveného Uživateli v Aplikaci a
   • iv) zjišťování typu zařízení, ze kterého se Uživatelé připojují do Aplikace.
  • Veškeré zpracování pro statistické účely je anonymizované.
 • 9.3 Uzavřením Smlouvy dává Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely v bodě 9.2 písm. c) a d).
 • 9.4 Aniž je dotčeno ustanovení 9.2 písm. a), poskytovatel osobní údaje Uživatele předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).
 • 9.5 Uživatel má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a jinými dotčenými právními předpisy. Uživatel má zejména právo:
  • a) požadovat po Poskytovateli informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, případně o kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji,
  • b) požadovat po Poskytovateli informaci o příjemci, případně kategoriích příjemců (příjemcem se rozumí subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny),
  • c) požadovat po Poskytovateli přístup k jeho osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • d) požadovat po Poskytovateli výmaz jeho osobních údajů,
  • e) požadovat po Poskytovateli všechny zpracovávané informace ve strukturovaném formátu,
  • f) požadovat po Poskytovateli vysvětlení a případné odstranění protiprávního stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo výmazem osobních údajů), pokud má za to, že Poskytovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, a právo
  • g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud má za to, že jeho práva byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů Poskytovatelem.
 •   Je-li žádost podaná Uživatelem zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může Poskytovatel v souladu s Nařízením uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím informace nebo s učiněním požadovaného úkonu. V krajním případě může žádost odmítnout.
 • 9.6 V souladu s článkem 21 Nařízení má také Uživatel právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Poskytovatele či veřejného zájmu nebo námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu. V případě podání námitky Poskytovatel dotčené osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné a oprávněné důvody převažující nad zájmem Uživatele.
 • 9.7 Uchování a zpracování osobních údajů Uživatele bude prováděno po dobu trvání závazku ze Smlouvy a dále po dobu 10 let od zániku závazku, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

10 Závěrečná ustanovení

 • 10.1 Poskytovatel není nijak odpovědný
  • a) za obsah stránek, na které může být v Aplikaci odkazováno hypertextovým odkazem,
  • b) za majetkové či nemajetkové újmy vzniklé z užívání Aplikace nebo z nemožnosti užívat Aplikaci,
  • c) za obsah přenášených informací v Aplikaci, pokud je sám neiniciuje, a
  • d) za obsah uložených informací a/nebo za protiprávní jednání Uživatele, pokud se o těchto skutečnostech nedozvěděl nahlášením dalšími Uživateli nebo pokud se o nich dozvěděl a učinil potřebné kroky k nápravě.
 • 10.2 Adresa pro doručování Poskytovateli je shodná se sídlem Poskytovatele v kapitole 1 Podmínek.
 • 10.3 Smlouva, závazek z ní plynoucí a tyto Podmínky se řídí právem České republiky. V případě sporu je dána výlučná příslušnost soudů České republiky.
 • 10.4 Poskytovatel má právo kdykoli Podmínky změnit. Na změny v Podmínkách bude Uživatel upozorněn Poskytovatelem skrze Aplikaci a zároveň Poskytovatel zveřejní nové znění Podmínek na webových stránkách Aplikace. Uživatel je oprávněn, v případě, že nebude souhlasit se změnou Podmínek, vypovědět závazek, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byly změny Podmínek oznámeny. V případě, že Uživatel nevypoví závazek, počínaje patnáctým dnem od oznámení podle věty první, se závazek vyplývající ze Smlouvy nadále řídí novými Podmínkami.
 • 10.5 V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost nebo účinnost dalších ustanovení Podmínek nebo Smlouvy.
 • 10.6 Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 1. 7. 2020